Home
  Divisions
  Member Benefits
  Training
  Transition
  Certification
  UMAA Officers
  Tournaments
  Hanshi Nitta
  Shihan Williams
  Application

  UMAA Shop

  Locations
   - World Map
   - America Map

  2012 Camp
  2011 Camp
  2010 Camp
  2009 Camp
  2008 Camp
  2007 Camp
  Hall of Fame   


 

Kata Taught by Frank Williams, Kyoshi

Toudi Sakugawa and Hama Higa
Sakugawa No Kun Sakugawa No Sai
Sakugawa No Kun Dai Hama Higa Tonfa

Bushi Matsumura
Pinan Shodan Pinan Nidan
Naihachi Shodan & Nidan Passai Sho & Passai Dai
Chinto Gojushiho
Rohai Kusanku

Fusei Kise
Pinan Sandan Pinan Yondan
Pinan Godan Anaku
Wansu Naihanchi Sandan
Jion Nunti Bo
Bo Shodan Bo Nidan
Bo Sandan Bo Yondan
Tokumine No Kon Sai Shodan
Bo Sandan Bo Yondan
Tokumine No Kon Sai Shodan
Sai Nidan Sai Sandan
Sai Jitsu Kama Shodan
Kama Nidan Tonfa Sho
Tsuken No Eku Timbe
Miyazato No Tekko Kise Nunchauku

Akamine Yoshimatsu
Ten Ryu No Kon Chikin Bo (Tsuken Bo)
Soken Sai Soken Tonfa Sho
Hakutsuru  

Shinkichi Kuniyoshi
Sepai Niseishi
Anan Shoyaku
Kuniyoshi No Sai Ichi and Ni Kuniyoshi No Bo (Kubo)
Kuniyoshi No Kama Kuniyoshi No Tinbei

Seisho Aragaki
Sochin Unshu
Aragaki No Sai Aragaki No Gusan
Aragaki No Nunti Aragaki No Kun
Sesoku No Kun Kongo No Kun

Shogo Kuniba
Seipai Chino Tonfa
Chatan Yara Sai Rohai

Kosaku Matsumora
Chinte Chinto
Chinsu Rohai
Jumu Wanshu
Wando Wankan

Bushi Matsumura
Pinan Shodan Pinan Nidan
Naihachi Shodan & Nidan Passai Sho & Passai Dai
Chinto Gojushiho
Rohai Kusanku

Seifuku Nitta
Seisan Tomari Passai
Sochin Chinto
Chatan Yara Kusanku Habudi

Yuechi Kuda
Kuda Tonfa Sho Kuda No Nitan Bo
Kuda Kama Sho Nagamine No Bo

Anthony Sandoval
Hakutsuru So Duken Sanchin
Hakutsuru Tan Hakutsuru Sho
Hakutsuru San He Hakutsuru Dai - Kojo Lineage
Ryushoken Gokuyu
Nepai Hakutsuru Chu
  Universal Martial Arts Association ™
119 Longwood Drive, Stella, North Carolina 28582
Phone: (910) 546-4144 Fax: (252) 447-2446 - Email: sensei@universal-martial-arts.org
Copyright © All Rights Reserved - 1 Online // 355 Last 24 hours